Rodinné právo v novém občanském zákoníkuStránky: 1 2 3

Vztahy mezi rodiči a dětmi

Nový občanský zákoník stejně jako dosavadní zákon o rodině  upravuje problematiku jména a příjmení, rodičovské odpovědnosti a jejího výkonu, osobního styku rodičů s dítětem, správy jmění dítěte a zastupování dítěte.

Nový občanský zákoník přebírá platný právní stav a navazuje na něj. Zároveň však přináší některá formulační zpřesnění, některé otázky podrobněji rozvádí a doplňuje některá nová ustanovení, která v současném zákoně o rodině chybí:

Výživné

Stejně, jako tomu je podle stávajícího zákona o rodině, upravuje nový občanský zákoník vyživovací povinnost

Nový občanský zákoník vychází ze současné právní úpravy a navazuje na ni. Některé otázky však nový občanský zákoník upřesňuje a upravuje podrobněji.

Placení výživného

V současnosti zásadně platí, až na některé zvláštní případy, že výživné se platí vždy jednou měsíčně. V novém občanském zákoníku zůstává pravidlo měsíčního placení výživného zachováno, návrh však připouští, aby soud mohl rozhodnout i jinak. Také osoba povinná a oprávněná se mohou mezi sebou dohodnout na jiném režimu, který jim bude vyhovovat.

Výživné mezi rozvedenými manžely

Současná právní úprava vylučovala přiznání tohoto (ale i dalších druhů) výživného, pokud by to bylo v rozporu s dobrými mravy. V praxi však někdy bylo hledisko dobrých mravů obtížně uchopitelné jak pro veřejnost odbornou, tak i laickou. Zatížení každého manželství již při jeho uzavření rizikem, že po případném rozvodu může kterýkoli z rozvedených manželů uplatnit vůči druhému kdykoli právo na výživné, může působit již při úvaze, zda uzavřít manželství, jako demotivující.

Oproti současné úpravě jsou proto do návrhu občanského zákoníku doplněna omezující ustanovení, inspirovaná úpravou německou a švýcarskou. Doplnění těchto ustanovení má poukázat na výjimečnost tohoto druhu výživného, která je důsledkem toho, že rozvodem manželství se mezi bývalými manžely ruší rodinné i právní vazby.

První omezení je obecné a je známé i současnému zákonu o rodině. Jde o již zmíněné hledisko dobrých mravů. Druhé omezení spočívá v tom, že toto výživné soud přizná, jen pokud to lze na povinném spravedlivě požadovat, zejména s ohledem na věk, zdravotní stav rozvedeného manžela v době rozvodu a skončení péče o společné dítě rozvedených manželů. Soud při tom bude muset brát v úvahu délku trvání manželství, podíl na péči o rodinnou domácnost za trvání manželství, skutečnost, že si rozvedený manžel neopatřil přiměřené zaměstnání (ač mu v tom nic nebránilo), zda se manžel mohl zaopatřit řádným hospodařením s vlastním majetkem, zda se rozvedený manžel nedopustil vůči bývalému manželu nebo osobě mu blízké činu povahy trestného činu. Výčet těchto hledisek není uzavřený, takže soud bude muset zohlednit i jiné obdobně závažné skutečnosti.

 


Text je rozdělen na více stránek: 1 2 3

Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku
pridej.cz

Podobné články:


Líbil se vám článek? Můžete nám napsat váš názor. Pokud vás zajímají problémy ostatních nebo se chcete zeptat na ten svůj, zkuste se podívat na stránky našeho fóra Otázek a odpovědí.

Komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.