Rodinné právo v novém občanském zákoníkuStránky: 1 2 3

Určování rodičovství

Mateřství

Podle současné úpravy je matkou dítěte žena, která dítě porodila. Ustáleným výkladem se dovozuje, že toto platí bez ohledu na to, jaký byl původ genetické látky, z nějž dítě vzešlo. Nový občanský neopouští zažité pravidlo. Pokud jde o náhradní mateřství, není možné, aby za matku dítěte byla považována žena, která dítě neporodila. Podstatné tedy je to, která žena dítě porodila, nezáleží na tom, zda dítě vzniklo z jejího vajíčka nebo z vajíčka dárcovského. Náhradní mateřství tedy je možné pouze tím způsobem, že ženě je implantováno do dělohy oplodněné vajíčko (embryo) cizí ženy a matkou se pak stane žena, která dítě porodí. Dárkyně vajíčka nemá k narozenému dítěti žádný vztah a celý proces by měl proběhnout zcela anonymně.

Otcovství

Podle současné právní úpravy je otcovství založeno:

Nový občanský zákoník systém domněnek otcovství zachovává. Dále ale reaguje na pokroky v oblasti asistované reprodukce, takže navíc obsahuje ustanovení o otcovství dítěte, které se narodilo z umělého oplodnění. Za otce se v tomto případě bude považovat muž, který dal k umělému oplodnění své partnerky souhlas. Pokud se takto narodí dítě ženě, která je provdána, určí se otcovství již na základě toho, že se dítě narodilo v manželství, takže za otce se bude považovat manžel matky.

Právní úprava popírání otcovství  reaguje na rozhodnutí Ústavního soudu, který konstatoval, že nastavení popěrné lhůty v dosavdním zákoně o rodině není v souladu s ústavním pořádkem. Nově stanovená délka popěrné lhůty manžela matky (do šesti let věku dítěte, nejpozději ale do šesti měsíců, kdy se manžel dozvěděl, že nemusí být otcem dítěte) je v souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva  a vychází i z nastavení a délky popěrných lhůt v některých zahraničních právních úpravách (Slovensko – 3 roky, Francie – 5 a 10 let). Stejné právo má matka dítěte. Ve výjimečných případech může dojít k popření otcovství též na návrh nejvyššího státního zástupce i poté, co již rodičům uběhly jejich lhůty pro popření otcovství.

Osvojení

Osvojením se rozumí přijetí cizí osoby za vlastní. Novou úpravu osvojení lze v obecnosti charakterizovat především posílením ochrany dítěte a jeho zájmů v celém procesu osvojení, posílením ochrany práv rodičů dítěte, ale i dalších blízkých příbuzných dítěte, aktivnější rolí soudu v procesu a zavedením, resp. znovuzavedením, institutu osvojení zletilé osoby.

Základní požadavek na osvojení:

Nový občanský zákoník oproti současné právní úpravě přináší možnost osvojit i zletilého člověka (dosud bylo možné osvojit jen nezletilé dítě). Zákon tuto možnost rozlišuje na dvě skupiny:

Osvojení, které je obdobou osvojení nezletilého dítěte. Toto se týká případů, kdy

Osvojení, které není obdobou osvojení nezletilého

Tento typ osvojení je zamýšlen pro výjimečné situace a přichází v úvahu především u osob, které nemají potomky, ať pokrevní nebo právní, popřípadě které nemají pokračovatele ve svém díle, ať vědeckém, uměleckém, řemeslném či jiném, ale i u takových, jimž jejich potomci neposkytují náležitou pomoc v nemoci nebo ve stáří, jsou nedosažitelní, pobývají neznámo kde, atd. Tento typ osvojení se od osvojení nezletilého dítěte a od osvojení zletilého, které je obdobou osvojení nezletilého, liší tím, že:


Text je rozdělen na více stránek: 1 2 3

Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku
pridej.cz

Podobné články:


Líbil se vám článek? Můžete nám napsat váš názor. Pokud vás zajímají problémy ostatních nebo se chcete zeptat na ten svůj, zkuste se podívat na stránky našeho fóra Otázek a odpovědí.

Komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.