Žaloba o zvýšení výživného pro zletilé dítě (vzor)Vyživovací povinnost rodičů vůči dětem může trvat i po dosažení zletilosti dítěte. Pokud povinný rodič neplatí tolik, kolik by měl, může ho jeho dítě žalovat o zvýšení výživného. Jak na to, se dozvíte v tomto článku.

Pokud rodiče nezaopatřených dětí spolu nežijí a jeden z nich tak nezajišťuje osobní péčí jejich výživu, je povinen platit výživné.Vyživov ací povinnost přitom trvá až do doby, než jsou děti samy schopny se živit. Pokud tedy dítě studuje, trvá vyživovací povinnost rodičů i po dosažení zletilosti dítěte. O změně  živného rozhoduje soud. Soud přitom vychází z oprávněných potřeb dítěte na straně jedné a možností a schopností rodiče, který má výživné platit na straně druhé, přičemž důležitý je stav v době vydání rozsudku. V průběhu času se však situace mění, potřeby dětí s jejich věkem narůstají a mohou se měnit i možnosti a schopnosti povinného rodiče. S průběhem doby by se proto výše výživného měla měnit, zpravidla bude narůstat. Na změně výživného se mohou rodiče (nebo rodič a zletilé dítě) dohodnout, není třeba aby o tom rozhodoval soud. Pokud však k dohodě nedojde, může být u soudu podána žaloba na změnu výše výživného. Změny výživného pro zletilé dítě se lze domáhat i zpětně, výživné může být změněno za dobu nejvýše tří let přede dnem podání žaloby.

V případě, že jde o zletilé dítě je účastníkem řízení už jen zletilé dítě a ten z rodičů, který má platit výživné. Druhý z rodičů už v řízení nevystupuje, maximálně může být vyslechnut jako svědek. Zletilé dítě také již není zastoupeno opatrov níkem (tj. zpravidla sociální pracovnicí), jako je tomu u nezletilých dětí. Může se však nechat zastoupit advokátem nebo obecným zmocněncem, kterým může být jakákoliv dospělá osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům, nesmí však zastupovat účastníky řízení opakovaně v různých řízeních.

Žalobu o změnu výživného může podat buď dítě proti rodiči, který má výživné platit (zpravidla půjde o žalobu zvýšení výživného) nebo naopak povinný rodič proti zletilému dítěti (zpravidla půjde o snížení nebo zrušení výživného ). Žaloba se podává u toho okresního (obvodního) soudu, v jehož obvodě má bydliště ten, kdo je žalován.

Žaloba musí obsahovat přesné označení účastníků řízení, tedy rodiče a dítěte – jméno a příjmení, datum narození, bydliště. Z žaloby musí být patrné, jaké rozhodnutí má být vydáno a měly by v něm být vylíčeny nejdůležitější okolnosti. K žalobě by měly být připojeny důležité důkazy, v daném případě nejméně kopie posledního rozhodnutí o výživném a doklady o výdajích dítěte a potvrzení o studiu. Žaloba musí být datována a podepsána.


 

Vzor – žaloba o zvýšení výživného pro zletilé dítě


Okresní soud
Nádražní 25
Kostelec

 

V Horní Dolní dne 15.10. 2010


Žaloba o zvýšení výživného

Žalobkyně: Gertruda Hudlajzová, nar. 9.12. 1991, bytem Horní Dolní 123, okres Kostelec

Žalovaný: Vzoromil Hudlajz, nar. 31.11. 1970, bytem Horní Dolní 258, okres Kostelec

Žalobkyně je dcerou žalovaného, s žalovaným však od svých dvanácti let po rozvodu obou svých rodičů nežije ve společné domácnosti. Žalovaný je na základě rozsudku Okresního soudu v Kostelcize dne 15.2.2004, č.j. P 1234/99, povinen platit žalobkyni výživné ve výši 2.000,- Kč. Uvedeným rozsudkem bylo výživné upraveno v době, kdy žalobkyně byla ještě nezletilá a studovala ve třetím ročníku gymnázia.

Žalobkyně ukončila studium na gymnáziu v květnu 2005 a od září téhož roku je studentkou Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V současné době studuje ve třetím ročníku této školy.

Žalovaný žalobkyni řádně platí výživné ve výši 2.000,- Kč, jak bylo stanoveno výše zmíněným rozsudkem. Od poslední soudní úpravy výživného však uplynuly již téměř čtyři roky a žalobkyni podstatným způsobem stouply výdaje související s jejím studiem. Žalobkyně se proto snažila s žalovaným dohodnout na vyšším výživném, žalovaný to však odmítl s tvrzením, že když žalobkyně na studium nemá prostředky, nechť studia zanechá a živí se sama.

Výdaje žalobkyně spočívají především v nákladech na ubytování v Praze (za kolej platí 2.200,- Kč měsíčně) dojíždění (596,- Kč za dvě cesty měsíčně z místa trvalého bydliště do Prahy a zpět a 230,- Kč měsíčně za studentskou jízdenku pro hromadnou dopravu v Praze). V každém semestru pak je třeba nakoupit učebnice a skripta a další pomůcky, což představuje částku okolo 3.000,- Kč za semestr. Další výdaje pak samozřejmě jsou spojeny se stravováním, oblékáním, pořizováním hygienických potřeb, či přiměřené náklady na kulturu a zábavu.

Výše uvedené výdaje žalobkyně hradí jednak z výživného od otce a jednak z finančních prostředků, které jí poskytuje její matka. Žalobkyně vzhledem k náročnosti studia nemá možnost přivydělat si v průběhu školního roku, část finančních prostředků si však opatřuje prázdninovými brigádami.

Žalovaný podniká v oboru pokládky podlahových krytin. Jeho příjmy žalobkyně nezná, ale zřejmě si nežije špatně, neboť si nedávno pořídil nový automobil a jeho byt je vybaven nejmodernější elektronikou (domácí kino, DVD přehrávač, plochý televizor s velkou obrazovkou atd.). Na jaře letošního roku byl žalovaný se svou přítelkyní na dvoutýdenní dovolené v Thajsku.

Vzhledem k tomu, že oprávněné potřeby žalobkyně se od poslední úpravy výživného zvýšily jednak v souvislosti s jejím studiem na vysoké škole a jednak i v souvislosti s obecným nárůstem cen většiny zboží, navrhuje žalobkyně, aby soud vydal tento rozsudek:

Výživné, které je žalovaný podle rozsudku Okresního soudu v Kostelci ze dne 15.2.2004, č.j. P 1234/99, povinen platit žalobkyni ve výši 2.000,- Kč měsíčně, se počínaje dnem 1.11.2007 zvyšuje na částku 3.500,- Kč měsíčně. Výživné je splatné vždy do každého 5. dne v měsíci předem do rukou žalobkyně.

Nedoplatek na výživném za dobu od 1.11. 2007 do právní moci rozsudku se žalovanému povoluje splácet po 1.500,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek. Nedoplatek je splatný spolu s běžným výživným.

Gertruda Hudlajzová (podpis)

Přiložené důkazy:
– kopie rozsudku Okresního soudu v Kostelci ze dne 15.2.2004
– doklad o studiu na vysoké škole
– doklad o zaplacení školních pomůcek
– jízdenka autobusem Horní Dolní – Praha
– měsíční kupon na městskou dopravu v Praze
– doklad o výši plateb za ubytování na koleji

Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku
pridej.cz

Podobné články:


Líbil se vám článek? Můžete nám napsat váš názor. Pokud vás zajímají problémy ostatních nebo se chcete zeptat na ten svůj, zkuste se podívat na stránky našeho fóra Otázek a odpovědí.

Komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.