Žaloba o určení otcovství (vzor)Občas i v době všudypřítomné osvěty a dostupné antikoncepce dojde k tomu, že žena otěhotní a muž se k následkům několika šťastných okamžiků odmítá znát. V takovém případě může žena dosáhnout toho, aby tento muž alespoň v nejnutnější míře přijal svou odpovědnost za narození dítěte tím, že podá žalobu na určení otcovství.

V soudním řízení pak bude muset žena prokázat, že jí označený muž, je skutečně otcem jejího dítěte. První jednání proběhne poměrně rychle, výslechem účastníků se bude zjišťovat, zda spolu skutečně souložili (podrobně k určení otcovství viz tento článek). Pak, pokud žalovaný muž své otcovství neuzná, přichází na řadu znalecký posudek, jímž se po zkoumání DNA určí, zda žalovaný skutečně otcem je. Pokud se to potvrdí, soud vydá rozsudek, jímž určí, že žalovaný je otcem dítěte, zároveň rozhodne o tom, komu z rodičů bude dítě svěřeno do výchovy (zpravidla matce, když se otec do té doby k dítěti neznal) a druhému z rodičů (tedy zpravidla otci) určí výši výživného, které je povinen platit.

Žaloba o určení otcovství se podává u toho okresního soudu, v jehož obvodu má žalovaný muž bydliště. Za podání žaloby na určení otcovství žalobce (v daném případě žalobkyně) neplatí soudní poplatek. Pokud ale žalovaný bude určen jako otec dítěte, bude muset zaplatit soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč, jakož i všechny náklady, které v průběhu řízení o určení otcovství vznikly státu (např. na znalecký posudek) a všechny náklady, které vznikly žalobkyni (např. za právní zastoupení, jízdné k soudu atd.).

Žaloba musí obsahovat označení soudu, jemuž je žaloba určena, označení účastníků řízení (žalobkyně, tj. matky dítěte, a žalovaného, tj. domnělého otce dítěte) jménem, příjmením, datem narození a adresou bydliště. Stejně pak musí být označeno i dítě, jemuž má být určen otec. Dále v žalobě musejí být stručně a srozumitelně vylíčeny skutkové okolnosti, musejí být navrženy důkazy a je třeba uvést i výrok, který má být soudem vydán (kromě výroku o určení otcovství musí být navržen též výrok o tom, komu má být dítě svěřeno do výchovy a jaké má být placeno výživné). Žaloba musí být podepsána a datována. K žalobě by měly být přiloženy i podstatné důkazy, zejména rodný list dítěte.


Vzor – Žaloba o určení otcovství 

 

Okresnímu soudu
V Kostelci
V Horní Dolní dne 15.10. 2010

ŽALOBA O URČENÍ OTCOVSTVÍ

Žalobkyně:
Vilemína Hudlajzová, nar. 29.2. 1985, bytem Horní Dolní 123, okres Kostelec

Žalovaný:
Alois Vrtichvost, nar. 31.11. 1987, trvale bytem Horní Dolní 321, okres Kostelec

I.
S žalovaným se znám již od dětství, neboť oba bydlíme ve stejné obci. V červnu 2009 mezi námi došlo k náhodnému nechráněnému pohlavnímu styku, jehož důsledkem bylo mé těhotenství, z něhož se mi dne 15.3. 2010 narodila dcera Gertruda Hudlajzová.

II.
Otcem nezl. Gertrudy je žalovaný, neboť v té době jsem neudržovala intimní styky s žádným jiným mužem. Žalovaný však toto zpochybňuje s tvrzením, že jsem souložila s kdekým. Nabádal mne, abych si nechala těhotenství uměle přerušit, což jsem odmítla. Na další snahu po domluvě již žalovaný nereagoval s tím, že to není jeho problém. Otcovství k nezl. Gertrudě odmítl před matrikářkou uznat.

III.
Já v současné době jsem na rodičovské dovolené a mým jediným příjmem je rodičovský příspěvek ve výši 7.600,- Kč měsíčně. Občas mi v případě potřeby finančně vypomáhají mí rodiče, u nichž zároveň bydlím. Žalovaný na výživu nezl. Gertrudy nijak nepřispívá a vůbec se o ni nezajímá. Pracuje jako automechanik, jeho zaměstnavatelem je Igor Cililink, podnikajícím pod označením Autoděs na adrese Horní Dolní 987. Podle mých informací se měsíční čistý příjem žalovaného pohybuje okolo 20.000,- Kč. Žalovaný, pokud vím, žádnou další vyživovací povinnost nemá.

Navrhované důkazy:
  • Rodný list nezl. Gertrudy Hudlajzové – přiložen v kopii, originál bude soudu předložen při jednání
  • Rodný list žalovaného (nechť je soudem na žalovaném vyžádán)
  • Zpráva o výdělku žalovaného (nechť je soudem vyžádána u výše označeného zaměstnavatele žalovaného)
  • Výslech účastníků


Na základě výše uvedeného navrhuji, aby soud vydal tento rozsudek:

Určuje se, že žalovaný Alois Vrtichvost, nar. 31.11. 1987, syn Kvída Vrtichvosta a Amálie Vrtichvostové, rozené Větroplachové, je otcem nezletilé Gertrudy Hudlajzové, narozené dne 15.3. 2010 z matky Vilemíny Hudlajzové.

Nezletilá Gertruda Hudlajzová se svěřuje do výchovy matce Vilemíně Hudlajzové.

Žalovaný Alois Vrtichvost je povinen na výživu nezletilé Gertrudy Hudlajzové platit výživné ve výši 2.500,- Kč měsíčně, a to vždy do každého pátého dne v měsíci předem do rukou žalobkyně Vilemíny Hudlajzové, a to počínaje dne 15.3. 2010.

Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náklady řízení.Vilemína Hudlajzová

(vlastnoruční podpis)
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku
pridej.cz

Podobné články:


Líbil se vám článek? Můžete nám napsat váš názor. Pokud vás zajímají problémy ostatních nebo se chcete zeptat na ten svůj, zkuste se podívat na stránky našeho fóra Otázek a odpovědí.

Komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.