Žaloba o popření otcovství (vzor)Je-li žena provdána a narodí se jí dítě, je ze zákona za otce dítěte považován její manžel. To platí i v případě, že se dítě narodí do 300 dnů po zániku manželství. Životní zkušenosti nám ale říkají, že když je někdo manželem, neznamená to, že nutně musí být i biologickým otcem dítěte své manželky. Pokud takový podvedenec nechce vystupovat z pohledu práva jako otec dítěte a plnit i z toho vyplývající otcovské povinnosti (včetně povinnosti platit výživné), může se popření otcovství domáhat žalobou u soudu.

Žalobu o popření otcovství může podat jak muž, který je dle zákona uváděn jako otec, tak i matka dítěte. Matka dítěte tak může učinit do 6 měsíců od narození dítěte, manžel matky do 6 měsíců ode dne, kdy se dozvěděl, že se jeho manželce dítě narodilo.

Žaloba se podává jednak proti druhému z rodičů (otec na matku  nebo naopak), jako žalované musí být označeno i dítě, k němuž má být otcovství popřeno (soud dítěti pro toto řízení ustanoví opatrovníka, zpravidla městský úřad).

V soudním řízení pak bude muset žalobce (žalobkyně) prokázat, že muž, který je na základě zákonné domněnky uváděn jako otec dítěte, skutečným otcem není. První jednání proběhne poměrně rychle, výslechem účastníků se bude zjišťovat, zda spolu skutečně v době početí dítěte souložili či nikoliv (podrobně k popření otcovství viz tento článek). Pak většinou přichází na řadu znalecký posudek, jímž se po zkoumání DNA určí, zda muž skutečně otcem je nebo ne. Pokud se  potvrdí, že jeho otcovství je vyloučeno, soud vydá rozsudek, jímž určí, že žalovaný není otcem dítěte.Žaloba o popření otcovství se podává u toho okresního soudu, v jehož obvodu má žalovaný (žalovaná) bydliště.

Za podání žaloby na popření otcovství se platí soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč (toto platí v době psaní článku, v budoucnu se může výše poplatku měnit). Nejlépe je poplatek zaplatit kolkem nalepeným přímo na originálu žaloby. Pokud poplatek při podání žaloby nebude zaplacen, musí soud žalobce písemně vyzývat k zaplacení poplatku, což vyřízení věci zbytečně zdržuje. Pokud poplatek nebude zaplacen ani přes výzvu soudu, bude řízení zastaveno.

Žaloba musí obsahovat označení soudu, jemuž je žaloba určena, označení účastníků řízení (tj. obou rodičů a dítěte) jménem, příjmením, datem narození a adresou bydliště.  Dále v žalobě musejí být stručně a srozumitelně vylíčeny skutkové okolnosti, musejí být navrženy důkazy a je třeba uvést i výrok, který má být soudem vydán. Žaloba musí být podepsána a datována. K žalobě by měly být přiloženy i podstatné důkazy, zejména rodný list dítěte.


Vzor – Žaloba o popření otcovství

 

Okresnímu soudu

v Kostelci

V Horní Dolní dne 15.8. 2010

ŽALOBA O POPŘENÍ OTCOVSTVÍ

Žalobce:

Vzoromil Hudlajz, nar. 31.11. 1970, trvale bytem Horní Dolní 123, okres Kostelec, t.č. Horní Dolní 258 – na tuto adresu prosím doručovat poštu

Žalovaná:

1. Vilemína Hudlajzová, roz. Kolovrzová nar. 29.2. 1971, bytem Horní Dolní 123, okres Kostelec

2. Gertruda Hudlajzová, nar. 15.3. 2010, bytem Horní Dolní 123, okres Kostelec

 

I.

Žalobce a první žalovaná jsou manželé. Do manželství vstoupili sňatkem uzavřeným dne 31. června 2004 před obecním úřadem v Horní Dolní. Ačkoliv toto manželství trvá, žalobce i první žalovaná spolu již od prosince 2008 nežijí, intimně se přestali stýkat zhruba v říjnu 2008. V současné době u Okresního soudu v Kostelci probíhá řízení o rozvod tohoto manželství.

II.

Zhruba v počátkem dubna 2010 se žalobce dozvěděl, že se první žalované dne 15.3. 2010 narodila dcera Gertruda Hudlajzová (druhá žalovaná). Vzhledem k tomu, že žalobce a první žalované se již od prosince 2008 pohlavně nestýkali, je vyloučeno, aby  žalobce byl biologickým otcem druhé žalované. S ohledem na skutečnost, že žalobce a první žalovaná jsou stále manželé, však byl žalobce jako otec do matriky a rodného listu druhé žalované zapsán. Jméno skutečného otce první žalovaná žalobci odmítá sdělit.

 

 

Navrhované důkazy:

Na základě výše uvedeného navrhuje žalobce, aby soud vydal tento rozsudek:

Určuje se, že  Vzoromil Hudlajz, nar. 31.11. 1970, není otcem nezletilé Gertrudy Hudlajzové, narozené dne 15.3. 2010 z matky Vilemíny Hudlajzové.

Vzoromil Hudlajz (vlastnoruční podpis)

Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku
pridej.cz

Podobné články:


Líbil se vám článek? Můžete nám napsat váš názor. Pokud vás zajímají problémy ostatních nebo se chcete zeptat na ten svůj, zkuste se podívat na stránky našeho fóra Otázek a odpovědí.

Komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.