Popření otcovstvíMatka je vždy jistá, otec nejistý. Nejistota některých otců je taková, že ať už právem, či z chorobné podezíravosti a žárlivosti, dospějí k závěru, že zkrátka nemohou být otcem dítěte, ačkoliv jimi podle zákona jsou. V takových případech se mohou pokusit své otcovství popřít u soudu.

Popření otcovství

V článku Určení otcovství jsme si vysvětlili, že v některých případech je muž právně považován za otce, aniž by skutečně musel být biologickým otcem dítěte. Týká se to případů, kdy se dítě narodí za trvání manželství nebo do třístého dne po zániku manželství, dále situace, kdy otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením matky dítěte a konkrétního muže za otce označeného a dále situace, kdy dítě bylo počato umělým oplodněním (v takovém případě se za otce považuje muž, který dal k umělému oplodnění souhlas).

I tito muži ale mohou dodatečně dospět k závěru, že nejsou skutečnými otci dítěte, ačkoliv je to uvedeno v rodném listu dítěte. V takovém případě se mohou žalobou podanou u soudu domáhat popření svého otcovství. Jestliže se dítě narodí do 180 dnů po svatbě, může manžel popřít své otcovství již jen tím, že podá u soudu žalobu. Matka dítěte se však může hájit tím, že muž s ní souložil i před svatbou nebo že v době svatby věděl o jejím těhotenství. Pokud to bude prokázáno, žaloba o popření otcovství bude zamítnuta.

Manžel matky dítěte narozeného více než 180 dnů po svatbě a méně než 300 dnů po zániku manželství může své otcovství popřít jen tehdy, je-li vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte.

Jestliže se dítě narodí do 300 dnů po rozvodu manželství, a v řízení o popření otcovství bývalý manžel, bývalá manželka a muž, považující se za skutečného otce dítěte prohlásí, že otcem je právě tento muž, není třeba dokazovat, že bývalý manžel nemůže být otcem dítěte a jeho otcovství se považuje za popřené.

Pokud manžel dal souhlas k umělému oplodnění manželky, lze otcovství popřít jen tehdy, lze-li prokázat, že manželka otěhotněla jinak než umělým oplodněním.

Muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, může otcovství popřít jen tehdy, je-li vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte.

Zákon o rodině stanoví, že  žaloba musí být podána nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy se manžel dozvěděl, že se jeho manželce narodilo dítě, nejpozději ale do tří let věku dítěte. U muže, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, počíná tato lhůta běžet od tohoto souhlasného prohlášení, neskončí však před dosažením věku 6 měsíců dítěte.

Žaloba muž podává proti matce i dítěti. Otcovství může obdobně jako muž popřít i matka dítěte. Stejně jako v řízení o určení otcovství se i při popření otcovství používají genetické testy DNA. Jedná se o poměrně složitější řízení, je proto lepší využít služeb advokáta.

Po uplynutí výše uvedených lhůt k podání žaloby na popření otcovství může žalobu podat již jen nejvyšší státní zástupce. Až do 19.3. 2012 platilo, že nejvyšší státní zástupce může žalobu podat, jen pokud je to v zájmu dítěte. Od 20.3. 2012 byl ale zákon o rodině novelizován a nově je stanoveno, že pokud je zřejmé, že muž uváděný jako otec není skutečným otcem dítěte, tak státní zástupce žalobu na popření otcovství podat musí. Nemusel by ji podávat jen tehdy, pokud zájem dítěte výjimečně vyžaduje, aby k popření otcovství nedošlo. V důvodové zprávě k této novele je uvedeno, že takový výjimečný případ, kdy nejvyšší státní zástupce žalobu nepodá, nastává např. tehdy, pokud mezi mužem (otcem dle práva) je takové citové pouto, že by popření otcovství takový vztah narušilo.

Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku
pridej.cz

Podobné články:


Líbil se vám článek? Můžete nám napsat váš názor. Pokud vás zajímají problémy ostatních nebo se chcete zeptat na ten svůj, zkuste se podívat na stránky našeho fóra Otázek a odpovědí.

Komentáře

No comments yet.

Leave a comment

(required)