Žaloba o rozvod manželství – tzv. dohodnutý rozvod (vzor)Plánujete rozvod a bojíte se, že vás u soudu budou příliš trápit? Pokud jsou s rozvodem srozuměni oba manželé, lze rozvodové řízení značně zjednodušit. Stačí uzavřít písemnou dohodu o vypořádání vztahů po zániku manželství. Více se dovíte v tomto článku.

Manželství může být soudem rozvedeno, pokud je prokázáno, že manželství je natolik rozvrácené, že nelze očekávat obnovení manželského soužití. Soud proto musí dokazováním zjišťovat míru rozvrácení manželství. Tomuto dokazování se mohou rozvádějící se manželé vyhnout, pokud splní podmínky tzv. dohodnutého rozvodu. V takovém případě se soud otázkou rozvrácenosti blíže nezabývá a manželství rozvede.

 Jaké musejí být splněny podmínky pro tzv. dohodnutý rozvod:

  1. manželství musí trvat alespoň jeden rok
  2. manželé spolu již nejméně šest měsíců nežijí
  3. k návrhu na rozvod se připojí oba manželé

Všechny uvedené podmínky musejí být splněny současně, tedy nestačí splnění jen některé z nich. Kromě toho musí být k žalobě o rozvod manželství připojeny i následující listiny:

  1. písemná smlouva (její v zor najdete zde  ) s úředně ověřenými podpisy, kterou je upraveno
  1. pravomocné rozhodnutí soudu o tom, jakým způsobem bude upravena výchova výživa nezletilých dětí na dobu po rozvodu  (to znamená, že pokud v rodině jsou ještě nezletilé děti, musí některý z jejich rodičů nejprve u soudu navrhnout úpravu jejich poměrů na dobu po rozvodu a teprve po soudním rozhodnutí o poměrech dětí lze přistoupit k rozvodu manželství)

 
Žaloba se podává u toho okresního (obvodního) soudu, v jehož obvodě měli manželé poslední společné bydliště. Za žalobu o rozvod manželství se platí soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč. Nejlépe je poplatek zaplatit kolkem nalepeným přímo na originálu žaloby. Pokud poplatek při podání žaloby nebude zaplacen, musí soud žalobce písemně vyzývat k zaplacení poplatku, což vyřízení věci zbytečně zdržuje. Pokud poplatek nebude zaplacen ani přes výzvu soudu, bude řízení zastaveno.

Žaloba musí obsahovat označení soudu, jemuž je žaloba určena, označení účastníků řízení (tedy obou manželů) jménem, příjmením, datem narození a adresou bydliště. Dále v žalobě musejí být stručně a srozumitelně vylíčeny skutkové okolnosti, musejí být navrženy důkazy a je třeba uvést i výrok, který má být soudem vydán. Žaloba musí být podepsána a datována. K žalobě by měly být přiloženy i podstatné důkazy, v daném případě by kromě listin uvedených výše, měl být přiložen i oddací list jako doklad o existenci manželství.


 
Vzor – Žaloba o rozvod manželství – tzv. dohodnutý rozvod

 

 

Okresní soud
Nádražní 25
Kostelec

 
V Horní Dolní dne 15.10. 2007

 

Žaloba o rozvod manželství (s využitím ust. § 24a zákona o rodině)

  
Žalobce
Vzoromil Hudlajz, nar. 31.11. 1970, trvale bytem Horní Dolní 123, okres Kostelec, t.č. Horní Dolní 258 – na tuto adresu prosím doručovat poštu

Žalovaná: 
Vilemína Hudlajzová
, roz. Kolovrzová nar. 29.2. 1971, bytem Horní Dolní 123, okres Kostelec

 
I. 
Žalobce a žalovaná jsou manželé, manželství bylo uzavřeno před Obecním úřadem v Horní Dolní, okres Kostelec, dne 15.2. 1995. U obou se jedná o první manželství, poslední společné bydliště bylo Horní Dolní 123, okres Kostelec. Z manželství se narodily 2 děti, a to Vendelín Hudlajz, nar. 31.4. 1995, a Gertruda Hudlajzová, nar. 9.12. 1998.

Důkaz: oddací list účastníků (přiloženo k žalobě)

II.
Manželství obou účastníků je již dlouhodobě rozvráceno a neplní svou funkci. Žalobce se pro dlouhodobé neshody již v prosinci 2006 odstěhoval ze společného bydliště a od té doby nevede s žalovanou společnou domácnost, pouze jí přispívá částkou 3.000,- Kč měsíčně na výživu dětí, které se z manželství narodily. O úpravě poměrů nezletilých dětí již bylo rozhodnuto rozsudkem Okresního soudu v Kostelci ze dne 2.10. 2007, čj. 26 Nc 658/2007, který nabyl právní moci 8.10.2007. Tímto rozsudkem byla schválena dohoda žalobce a žalované, podle níž byly obě děti svěřeny do výchovy žalované a žalobce se zavázal platit jim výživné v celkové výši 3.000,- Kč měsíčně.

Důkaz: rozsudek Okresního soudu v Kostelci ze dne 2.10. 2007, čj. 26 Nc 658/2007 (přiloženo k žalobě)

III.
Žalovaná s rozvodem manželství souhlasí, oba manželé spolu uzavřeli dohodu o vypořádání majetkových vztahů a otázek bydlení na dobu po rozvodu.

Důkaz: dohoda manželů ze dne 8.10.2007 s notářsky ověřenými podpisy (přiloženo k žalobě)

 

S ohledem na výše uvedené navrhuji, aby soud vydal tento rozsudek:

Manželství žalobce Vzoromila Hudlajze a žalované Vilemíny Hudlajzové, roz. Kolovrzové, uzavřené dne 15.2.1995 před Obecním úřadem v Horní Dolní, okres Kostelec, se rozvádí.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

 

 Vzoromil Hudlajz (podpis)

 

 Vyjádření druhého manžela o tom, že se k žalobě o rozvod manželství připojuje, může být přiloženo již k žalobě, případně může být soudu zasláno až později nebo může být poskytnuto až při jednání soudu do protokolu. Písemné vyjádření může mít např. následující podobu:

 

 

Okresní soud
Nádražní 25
Kostelec

 
V Horní Dolní dne 15.10. 2007

 
Vyjádření žalované k žalobě o rozvod manželství (s využitím ust. § 24a zákona o rodině)

 
Žalobce: Vzoromil Hudlajz, nar. 31.11. 1970, trvale bytem Horní Dolní 123, okres Kostelec, t.č. Horní Dolní 258 

Žalovaná: Vilemína Hudlajzová, roz. Kolovrzová nar. 29.2. 1971, bytem Horní Dolní 123, okres Kostelec

 

Prohlašuji tímto, že souhlasím s tvrzením žalobce v žalobě o rozvod manželství ze dne 15.10.2007 a k žalobě o rozvod manželství se připojuji.

 
Vilemína Hudlajzová (podpis)

 

Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku
pridej.cz

Podobné články:


Líbil se vám článek? Můžete nám napsat váš názor. Pokud vás zajímají problémy ostatních nebo se chcete zeptat na ten svůj, zkuste se podívat na stránky našeho fóra Otázek a odpovědí.

Komentáře

No comments yet.

Leave a comment

(required)