Smlouva o vypořádání manželů na dobu po rozvodu (vzor)Chcete se rozvést co nejjednodušeji? Budete potřebovat dohodu o úpravě majetkových a bytových poměrů na dobu po rozvodu. U každého je to sice jiné, ale určitě se vám bude hodit náš vzor takové dohody.


Pokud se manželé dohodnou na rozvodu a splní další podmínky tzv. dohodnutého rozvodu podle § 24a zákona o rodině, nebude soud zkoumat příčiny a míru rozvratu manželství. (blíže viz vzo r žaloby o rozvod manželství s dohodou).

Jednou z podmínek takového „šetrného“ rozvodu je to, že manželé předloží soudu dohodu, která upravuje

Tato dohoda musí být podepsána oběma manžely a podpisy musejí být úředně (např. notářsky) ověřeny. Vzhledem k větší náročnosti vypracování takové smlouvy bude zejména v případech, kdy manželé mají větší majetek, vhodné požádat o sepsání smlouvy advokáta.


 

Vzor – Smlouva o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povinností společného bydlení a vyživovací povinnosti pro dobu po rozvodu

 

Smlouva o uspořádání poměrů mezi manžely na dobu po rozvodu

Manželé

Vzoromil Hudlajz, nar. 31.11. 1970, trvale bytem Horní Dolní 123, okres Kostelec, nyní Horní Dolní 258


a

Vilemína Hudlajzová, roz. Kolovrzová nar. 29.2. 1971, bytem Horní Dolní 123, okres Kostelec

uzavřeli dne 8.10. 2007 v souvislosti s plánovaným rozvodem jejich manželství následující smlouvu:

I.
Vypořádání majetku

1. Nemovitosti
Manželé mají ve společném jmění manželů pozemkovou parcelu číslo 123/8 a garáž bez čísla popisného, na tomto pozemku postavenou. Obě nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu v Kostelci na listu vlastnictví číslo 128 pro obec a katastrální území Horní Dolní. Počínaje právní mocí rozsudku o rozvodu manželství se výlučným vlastníkem těchto nemovitostí stane pan Vzoromil Hudlajz.

2. Movité věci
Právní mocí rozsudku o rozvodu manželství se pan Vzoromil Hudlajz stává výlučným vlastníkem osobního automobilu zn. Škoda Fabia Combi, registrační značky 1V5 1234. Paní Vilemína Hudlajzová se týmž okamžikem stane výlučnou vlastnicí všech ostatních movitých věcí, které jsou ve společném jmění obou manželů. Konkrétně se jedná o vybavení domácnosti, umístěné ke dni sepsání této dohody v bytě č. 2 v domě čp. 123 v Horní Dolní, zejména automatickou pračku zn. Romo, televizor zn. Kijev, počítačovou sestavu a veškerý nábytek.

3. Účty
Oba manželé mají společné dispoziční právo k účtu vedenému u České spořitelny, pobočka Kostelec, který ke dni podpisu smlouvy vykazuje zůstatek 3.863,26 Kč. Počínaje právní mocí rozsudku o rozvodu manželství se jediným vlastníkem s výlučným dispozičním právem stává pan Vzoromil Hudlajz. Paní Vilemína Hudlajzová se zavazuje, že počínaje podpisem této smlouvy nebude provádět s prostředky na uvedeném účtu jakékoliv dispozice.

4. Finanční vypořádání
Oba manželé prohlašují, že výše uvedené majetkové vypořádání je dostatečné a není třeba jakéhokoliv finančního vyrovnání ze strany některého z nich.

II.
Dohoda o vypořádání práv ze společného bydlení

Oběma manželům vzniklo za trvání manželství právo společného nájmu bytu č. 2 v domě čp. 123 v Horní Dolní. Oba manželé prohlašují, že pan Vzoromil Hudlajz již toto společné bydlení opustil a do společného bydliště se již nevrátí. Jedinou nájemkyní tak nadále bude jen paní Vilemína Hudlajzová.

III.
Vyživovací povinnost

Oba manželé se vzhledem k předpokládanému snížení životní úrovně paní Vilemíny Hudlajzové dohodli, že pan Vzoromil Hudlajz poskytne do 15. dnů od právní moci rozsudku o rozvodu manželství paní Vilemíně Hudlajzové výživné, zaplacené jednorázovou částkou ve výši 30.000,- Kč

IV.
Závěrečná ustanovení

Oba manželé prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena jako projev jejich svobodné vůle s tím, že dohoda bude použita pro účely rozvodového řízení podle § 24a zákona o rodině.

Smlouva je vyhotovena třech vyhotoveních s tím, že každý z manželů obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení pan Vzoromil Hudlajz přiloží k žalobě o rozvod manželství.

V Horní Dolní dne 8.10. 2007

Vzoromil Hudlajz (ověřený podpis)

Vilemína Hudlajzová (ověřený podpis)

 

Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku
pridej.cz

Podobné články:


Líbil se vám článek? Můžete nám napsat váš názor. Pokud vás zajímají problémy ostatních nebo se chcete zeptat na ten svůj, zkuste se podívat na stránky našeho fóra Otázek a odpovědí.

Komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.