Návrh na exekuci pro výživné – srážky ze mzdy (vzor)Máte ve své péči dítě a nedostáváte pro ně výživné, ačkoliv ho soud stanovil? Zkuste se výživného domoci exekucí. Poradíme vám jak na to v případě, kdy neplatící rodič má pravidelný příjem, např. ze zaměstnání.

Jestliže povinný neplní dobrovolně svou povinnost, může se oprávněný domáhat nařízení exekuce proti povinnému. To platí i o plnění vyživovací povinnosti. Výživné přitom je přednostní pohledávkou, takže pokud je proti dlužníkovi vedeno více exekucí najednou, má výživné přednost před ostatními pohledávkami.

Návrh na exekuci se podává u toho soudu, v jehož obvodu má nezletilé dítě své bydliště. Z návrhu se neplatí žádný poplatek. Exekuce může být provedena různými způsoby. Pro vymožení pravidelných plateb je vhodná v podstatě jen exekuce srážkami ze mzdy, na umoření dluhu na výživném lze použít i jiné druhy exekucí, např. prodejem movitých věcí povinného, přikázáním jeho pohledávky, tzv. obstavení účtu povinného, v krajním případě i prodejem nemovitostí povinného.

Pokud je podáván návrh na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce) srážkami ze mzdy povinného, je třeba přesně označit plátce jeho mzdy. Jinak v návrhu musí být uveden i rozsudek, jímž bylo výživné stanoveno a tento rozsudek by měl být k návrhu přinejmenším v kopii přiložen.

Exekuci může provádět buď soud nebo soukromý exekutor. Pro vymožení běžného výživného je vhodný výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, který provádí zpravidla soud. Ostatní druhy exekuce může provádět jak soud, tak soukromý exekutor.

Níže uvádíme vzor na nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy.Vzor – návrh na nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy pro výživné na nezletilé dítě.

Okresnímu soudu
v Kostelci

 

V Horní Dolní dne 20.10. 2007


Oprávněný: nezl. Vendelín Hudlajz, nar. 31.4. 1995,
zastoupený matkou Vilemínou Hudlajzovu, nar. 29.2. 1971, bytem Horní Dolní 123,

Povinný: Vzoromil Hudlajz, nar. 31.11. 1970, bytem Horní Dolní 258

Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí pro výživné

I.
Pravomocným rozsudkem Okresního soudu v Kostelci ze dne 8. 12. 2006 č.j. Nc 632/2006–52 bylo povinnému uloženo platit na výživu nezletilého oprávněného výživné 2.800,- Kč měsíčně, a to vždy do 10. dne v měsíci předem k rukám matky. Povinnost platit uvedené výživné byla stanovena zpětně od počínaje dnem 1. 9. 2006. Dluh na výživném ve výši 5.400,- Kč za období od 1.9. 2006 do 30.11. 2006 bylo povinnému povoleno splácet po 500,- Kč měsíčně společně s běžným výživným.

II.
Povinný si svou vyživovací povinnost řádně neplní. Po vynesení výše citovaného rozsudku zaplatil na běžném výživném v měsících prosinec 2006 a leden 2007 vždy částku 1.000,- Kč a počínaje únorem 2007 neplatí výživné vůbec. Dluh na výživném nezaplatil ani z části.

III.
Povinný je zaměstnán ve firmě Spojené žehlírny s.r.o. se sídlem v Horní Dolní 658.

IV.
S ohledem na to, že povinný si svou soudem stanovenou povinnost neplní dobrovolně, navrhuji aby byl usnesením soudu nařízen následující výkon rozhodnutí:

 

Nařizuje se podle rozsudku Okresního soudu v Kostelci ze dne 8. 12. 2006 č.j. Nc 632/2006–52, který nabyl právní moci dne 28.12. 2006, k uspokojení přednostní pohledávky oprávněného pro dlužné výživné za dobu od 1. 9. 2006 do 31. 10. 2007 v částce 34.200 Kč, a dále po dobu od 1. 11. 2007 v částce 2.800 Kč měsíčně, výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, na kterou přísluší povinnému právo proti plátci mzdy Spojené žehlírny s.r.o. se sídlem v Horní Dolní 658.

Sražené částky je třeba zasílat po právní moci usnesení na adresu: Vilemína Hudlajzová, Horní Dolní 123

Vilemína Hudlajzová (podpis)

 

Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku
pridej.cz

Podobné články:


Líbil se vám článek? Můžete nám napsat váš názor. Pokud vás zajímají problémy ostatních nebo se chcete zeptat na ten svůj, zkuste se podívat na stránky našeho fóra Otázek a odpovědí.

Komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.